Több munkavédelmi témájú jogszabály került módosításra 2023.12.28-án (Magyar Közlöny 2023. évi 191. szám).

A módosítások mellett van egy új jogszabály, melynek számát, címét is meg kell jegyeznünk!

A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet új jogszabály.

Hatályát veszti a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet.

Utána, ha rámennek erre, akkor bejön ez:

Néhány kiszemezgetett téma:

  • kiegészült azon gépek meghatározása, amelyek nem tartoznak az Emelőgép Biztonsági Szabályzat alá,
  • biológiai tényezők kockázatával járó tevékenységek esetében a kockázatbecslés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül (ezt eddig a szakma az Mvt. 54.§ ( alapján munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek tekintette),
  • 1. § Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 4/2002. SZCSM–EüM együttes rendelet) 2. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában:)„3. Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor: az a munkavédelmi szakmai képesítéssel és legalább középfokú műszaki vagy építőipari, építészeti tanulmányi területen szerzett szakképesítéssel, továbbá három év igazolt építőipari vagy építőipari kivitelezői gyakorlattal rendelkező személy, akit a 3. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak alapján megbíztak vagy foglalkoztatnak a 6–8. §-ban előírt feladatok teljesítése érdekében.”
  • 6. § (2) Az 1. § 2026. január 1-jén lép hatályba.
  • …. stb

Módosult jogszabályok listája:

4.1.
55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről,

4.2.
56/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról,
(új munkabaleseti jegyzőkönyv minta )

4.3.
57/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosításáról,

4.4.
58/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról,

4.5.
59/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról,

4.6.
60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról,

4.7.
61/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról,

4.8.
62/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról,

4.9.
63/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról,

4.10.
64/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról,

4.11.
65/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosításáról,

4.12.
66/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet módosításáról,

4.13.
67/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról szóló 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról,

4.14.
68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról,

4.15.
69/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosításáról,

link ahonnan letölthető:

Magyar Közlöny (magyarkozlony.hu)