A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. március 9-i (EU) 2022/431 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelés céljából, 2024. április 1-jei hatályba lépéssel módosult a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.)  63/C. §-a (módosította: 2022. évi LXXIV. törvény 32. §-a). Az irányelvi előírásoknak megfelelően bővül a munkáltató bejelentési kötelezettsége a reprodukciót károsító anyagokkal. 

Az Mvt. 2024. 04.01-jétől hatályos 63/C. § (1) és (2) bekezdése szerint:
„(1) A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló jogszabályban meghatározott rákkeltővel, mutagén vagy reprodukciót károsító anyaggal végzett tevékenységet, annak veszélyessége miatt, hatósági ellenőrzés lefolytatása, valamint egy jövőben esetlegesen bekövetkező fokozott expozíció vagy foglalkozási megbetegedés foglalkozási eredetének tisztázása érdekében minden év január 10-ig a munkavédelmi hatóság részére be kell jelenteni.
(2) Az alkalmazandó bejelentőlapot a munkavédelmi hatóság a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hivatalos honlapján közzéteszi.”

2024. április 1-jétől hatályát veszti a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Ettől az időponttól a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokkal végzett tevékenység esetén a foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet (a továbbiakban: GFM rendelet) előírásait kell alkalmazni.

A GFM rendelet 3. § 1-3. pontja alapján:
1. rákkeltő anyag:
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú rákkeltő anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
b) az a keverék, amely egy vagy több – az a) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő vagy összetevők koncentrációja alapján a keverék az 1A. vagy 1B. rákkeltő kategóriába tartozik,
c) az 1. mellékletben meghatározott anyag, keverék vagy eljárás, valamint ezen eljárások során felszabaduló anyag vagy keverék,
d) bükkfa-, tölgyfa-, egyéb keményfaporok, illetve keményfaporokat tartalmazó faporok,
e) küszöbérték nélküli rákkeltő anyag: ezen anyagok esetében nem határozható meg olyan foglalkozási expozíciós határérték, amely alatt nem áll fenn a rákkeltő kockázat. Ilyen esetben a határérték az anyag munkavállalók egészségét veszélyeztető egyéb hatásainak kivédését biztosítja,
f) küszöbértékekkel rendelkező rákkeltő anyag: ezen anyagok esetében meghatározható olyan foglalkozási expozíciós határérték, amely alatt nem áll fenn a munkavállalók egészségét veszélyeztető kockázat, beleértve a rákkeltő kockázatot is;

2. mutagén anyag:
a) amely belégzéssel, szájon át, a bőrön, a nyálkahártyán keresztül vagy egyéb úton a szervezetbe jutva genetikai károsodást okoz, vagy megnöveli a genetikai károsodások gyakoriságát,
b) a CLP rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú csírasejt-mutagén anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag,
c) az a keverék, amely egy vagy több – a b) alpontban meghatározott – anyagot tartalmaz, és ezen összetevő vagy összetevők koncentrációja alapján a keverék az 1A. vagy 1B. mutagén kategóriába tartozik;

3. reprodukciót károsító anyag: a CLP rendelet alapján az 1A. vagy 1B. kategóriájú, reprodukciót károsító anyagként való besorolás kritériumainak megfelelő anyag vagy keverék
a) küszöbérték nélküli reprodukciót károsító anyag: ezen anyagok esetében nem határozható meg olyan foglalkozási expozíciós határérték, amely alatt nem áll fenn a munkavállalók egészségét veszélyeztető kockázat, de az anyag egyéb egészségkárosító hatásaival szemben védelmet nyújt,
b) küszöbértékekkel rendelkező reprodukciót károsító anyag: ezen anyagok esetében meghatározható olyan foglalkozási expozíciós határérték, amely alatt nem áll fenn a munkavállalók egészségét veszélyeztető kockázat;”.

A jogszabályváltozás miatt a reprodukciót károsító anyagokkal végzett tevékenységet 2024-ben nem kell soron kívül bejelenteni a munkavédelmi hatóságnak. 

Az Mvt. 63/C. §-a szerinti első bejelentést, vagy ha korábban már megtörtént a rákkeltő vagy mutagén anyagokkal végzett tevékenység bejelentése, a reprodukciót károsító anyagokkal kapcsolatos adatokra is kiterjedő bejelentést, változás bejelentésként legkésőbb 2025. január 10-ig kell megküldeni a tevékenység helye szerint területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz mint munkavédelmi hatósághoz.

A GFM rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti soron kívüli bejelentést a rákkeltő vagy mutagén anyagokkal végzett tevékenység tekintetében akkor kell megtenni 2024-ben, ha
a) a tárgyévben végzett mérés a határértéket meghaladó szennyezettségre utal,
b) a rákkeltő vagy mutagén anyag expozíciójának kitett munkavállalói létszám megnő,
c) a munkahely méretében vagy elhelyezésében változás történt,
d) az 5. § (11) bekezdése szerinti rendkívüli munkavégzés elrendelésére került sor.

A rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagokkal végzett tevékenység bejelentéséhez szükséges nyomtatvány (űrlap) és pótlap letölthető az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának szakmai honlapjáról.

Bejelentéshez szükséges nyomtatvány:

Forrás: mvff.munka.hu