Adatkezelési tájékoztató és szabályzat

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett http://alemonae.com/ weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, a képzésben résztvevőket, tűz- és munkavédelmi szolgáltatását igénybe vevő szerződéses partnereit („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1. Az adatkezelő adatai

Cégnév: ZSÓ-TÉR Oktató és Képző Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2120 Dunakeszi, Barátság út 28. VI. emelet 38.
Cégjegyzékszáma: 13-09-223938
Adószáma: 32139105-1-13
E-mail címe: kepzes@zsoterkft.com
Telefonos elérhetőség: +36 30 218 88 61

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek

a. Az adatkezelés során igénybe vett tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
E-mail: info@nethely.hu

b. A könyvelési kötelezettség teljesítése során a számlákon szereplő adatok birtokába jut:

Név: CONTO-TAX-INVEST Kft
Székhely: 2146 Mogyoród Gödöllői út 000567/5
Adószám: 23126648-2-13

c. Az Adatkezelő az általa szervezett tanfolyamok megtartásához, munka- és tűzvédelmi szolgáltatások nyújtásához az Adatkezelővel szerződésben álló alvállalkozókat vesz igénybe, így adatfeldolgozónak minősülnek.

d. Az Adatkezelő az engedélyezett Szakmai képzések esetén a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez a képzésben résztvevők adatait a az Akkreditált Vizsgaközpont részére továbbítja:

Név: Tüske Kft.
Székhelye: 2040 Budaörs, Budapesti út 122.

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük
 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény
 • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény
 • ágazati rendeletek az OKJ képzés szakmai és vizsgakövetelményekről
4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)

4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság

Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.

4.2. Célhoz kötöttség

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

4.3. Adattakarékosság

Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.

4.4. Pontosság

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok pontosak, és naprakészek legyenek, az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy erről az Adatkezelő tudomást szerez, úgy a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.

Mindemellett az Érintettek is felelnek azért, hogy a honlapon, szerződésben megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze.

4.5. Korlátozott tárolhatóság

Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.

4.6. Adatbiztonság („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai vagy szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Adatkezelő gondoskodik tehát arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, megbízott oktatói, alvállalkozói, illetve az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

Ennek körében az Adatkezelő az alábbi technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmazza: számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az a munkavállaló tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül. A Honlap látogatása során SSL tanúsítványt alkalmaz, mely arra szolgál, hogy létrejöhessen egy biztonságos, titkosított csatorna a kliens és a szerver között, így a Honlapon megadott adatokat nem tulajdoníthatják el. A papíralapú adathordozókat elzártan kezeli.

4.7. Elszámoltathatóság

Az Adatkezelő vállalja a fenti elvek betartását, továbbá biztosítja, hogy ezen elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak az adatkezelési tevékenység során.

5. Workshopokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: jelentkezők nyilvántartása, workshop megszervezése, kapcsolattartás, jelentkezés visszaigazolása, szerződés előkészítése, és teljesítése, számla kiállítása
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Érintettek kategóriái: a Honlapon keresztül workshopra jelentkezők
Kezelt adatok köre: részvevő neve, telefonszáma, e-mail címe, számlázási név, számlázási cím, cég esetén adószám
Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség
Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 évig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud képzési szerződést kötni workshopra vonatkozóan.
Adatkezelés módja: elektronikus.
Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató (a szerződéskötés online történik). Bankkártyás fizetés esetén a fizetendő összeg és a tranzakció azonosító továbbításra kerül a Paypal/Barion fizetési felület felé. A résztvevők névsora továbbításra kerül a képzést megtartó alvállalkozó részére.
Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud képzési szerződést kötni workshopra vonatkozóan.

6. A szakmai képzéssel kapcsolatos adatkezelés

5.1. A szakmai képzésre történő jelentkezés, szerződéskötés előkészítése

Adatkezelés célja: jelentkezés jogszabályi feltételeinek, egészségügyi alkalmassági követelmények teljesülésének ellenőrzése, felnőttképzési szerződés előkészítése, kapcsolattartás, jelentkezők nyilvántartása.

Adatkezelés jogalapja: szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. §, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja valamint az OKJ képzések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó miniszteri rendelet, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Érintettek kategóriái: Szakmai képzésre jelentkezők

Kezelt adatok köre: Név, Anyja neve, Születési hely, idő, Lakcím, Tartózkodási helye, Állampolgársága, Telefonszám, E-mail cím, Legmagasabb skolai végzettsége, Munkaerő-piaci státusza, TAJ száma, személyi igazolvány száma, meglévő szakképesítések száma, költségviselő számlázási adatai, neve, címe, adószáma, telefonszáma, e-mail címe.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség

Adatkezelés időtartama: A jelentkezéssel érintett tanfolyam befejezéséig (kivéve, amennyiben felnőttképzési szerződést kötnek, ez esetben az adatait továbbra is kezeli az Adatkezelő ld.: 7. pont).

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud jelentkezni a szakmai képzésre.

Adatkezelés módja: elektronikus, és papíralapú.

5.2. Felnőttképzési szerződés megkötése

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli és tartja nyilván*:

a) a képzésben résztvevő

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő

ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,

bb) képzésbe történő felvételével,

bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak,

c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

Az írásbeli felnőttképzési szerződés tartalmazza a fenti adatokat. A 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (2) bekezdése szerint a fenti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az Adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvény 20. § (A) bekezdése alapján FAR szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, ennek teljesítése érdekében az alábbi adatokat is kezeli: munkaerő-piaci státusz, legmagasabb iskolai végzettsége, és ezeket anonim adatként továbbítja.

Adatkezelés célja: tanfolyamon résztvevők nyilvántartása, felnőttképzési szerződés teljesítése, a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) és (4) bekezdésébe foglalt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, OKJ képzések esetén a jelentkező egészségügyi alkalmasságának, vizsgálata

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. §, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdés b) pontja valamint az egyes OKJ képzések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó miniszteri rendelet, 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

Érintettek kategóriái: felnőttképzési szerződéssel rendelkező képzésben résztvevők

Kezelt adatok köre: a 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése a)-c) pontjában előírt adatok*, az adott képzésre jogszabályban előírt egészségügyi alkalmasságát igazoló orvosi alkalmassági vizsgálat, valamint a FAR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében: munkaerő piaci státusz, legmagasabb iskolai végzettség, szakképesítések száma.

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség

Adatkezelés időtartama: 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a keletkezésüktől számított öt évig tartják nyilván és kezelik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud felnőttképzési szerződést kötni az Adatkezelővel, és részt venni a felnőttképzésben.

Adatkezelés módja: papíralapú, online

Adattovábbítás: a felnőttképzési szerződésben szereplő, valamint az alkalmasságot igazoló adatok továbbításra kerülnek a vizsgát szervező intézmények (a vizsgaközpontot a felnőttképzési szerződés tartalmazza). A hallgatói névsor továbbításra kerül az oktatást végző alvállalkozó részére.

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: nem tud szakmai vizsgán részt venni az Érintett.

Adattovábbítás állami támogatású képzés esetén: a támogató részére a képzéssel kapcsolatos felnőttképzési szerződésben szereplő személyes adatok továbbításra kerülnek, illetve hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek a személyek adatokat is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Adattovábbítás jogalapja: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (3) bekezdése alapján a felnőttképzési szerződésben szereplő adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

7. Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által nyújtott munka-, tűzvédelmi, hse szolgáltatásokra vonatkozóan a Honlapon keresztül tudnak ajánlatot kérni az Érintettek.

Adatkezelés célja: ajánlat elkészítése, és megküldése az ajánlatkérő részére, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását checkboxok kipipálásával az ajánlatkérés elküldésekor adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 15.3. pont).

Érintettek kategóriái: a honlapon keresztül ajánlatot kérő ügyfelek, és jogi személy ügyfelek képviselői

Kezelt adatok köre: név, email cím, kapcsolattartó telefonszáma

Ki férhet hozzá? vezetőség

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlati kötöttség lejáratáig, azaz az ajánlat megküldését követő 30 napig. Amennyiben az ajánlat nem került elfogadásra az Adatkezelő az ajánlati kötöttség lejártával törli az adatokat.

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud ajánlatot kérni a Honlapon keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

8. Munka-, és tűzvédelmi, valamint egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi szolgáltatásokkal (HSE) kapcsolatos szerződésen alapuló adatkezelés

Amennyiben az ajánlatkérő elfogadja az Adatkezelő ajánlatát, ezt követően írásban szerződést kötnek.

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, és kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont,

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, képviselője, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

Ki férhet hozzá? vezetőség

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adattovábbítás: a szerződésben szereplő adatokat továbbítja a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó részére.

Továbbított adatok köre: név, székhely, cégjegyzék száma/nyilvántartási száma, adószáma, képviselője, a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma

Adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Az adattovábbítás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú, és elektronikus.

9. Munka-, és tűzvédelmi, valamint egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi szolgáltatásokkal (HSE) kapcsolatos szerződéshez kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenység

Az Adatkezelő a 8. pontban foglalt szerződések teljesítése során szükségszerűen megismeri az ügyfél munkavállalóinak alábbi személyes adatait is, így adatfeldolgozónak minősül.

Adatfeldolgozás célja:

 • munka-, és tűzvédelmi oktatás esetén – az oktatáson résztvevő munkavállalókról jelenléti ív vezetése, és átadása a munkáltatónak
 • munkahelyi balesetek – a jogszabályban előírt baleseti jegyzőkönyv elkészítése, a baleset körülményeinek vizsgálata, és átadása a munkáltatónak
 • audit, tanácsadás – munkahely, munkahelyi folyamatok vizsgálata munka-, tűzvédelmi, egészségvédelmi szempontból, szabálytalanságok feltárása, dokumentálása (fénykép, videófelvétellel), intézkedési javaslatok kidolgozása

Adatfeldolgozás jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, munkáltatókat terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Jogos érdek: Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a munkáltatóval megkötött szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesíteni tudja, az érdekmérlegelési teszt elvégzése során megállapította, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során elengedhetetlenül szükséges, és indokolt a munkavállalók adatainak megismerése a feladat ellátásához szükséges mértékben, és ideig (arányos). A munkáltató jogos érdeke, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet előírt munkavédelmi, biztonsági felülvizsgálati, nyilvántartási kötelezettségeit teljesíteni tudja, és ezen feladatok ellátásához szolgáltatót vegyen igénybe.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződésben álló munkáltatók munkavállalói

Kezelt adatok köre:

 • munka-, és tűzvédelmi oktatás esetén – az oktatáson résztvevő munkavállalók neve, beosztása
 • munkahelyi balesetek – a 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4/a. mellékletben előírt adatok: munkavállaló neve, születési helye, ideje, anyja neve, neme, állampolgársága, foglalkozása, TAJ száma, lakcíme, foglalkoztatás jellege, foglalkoztatási jogviszonya, baleset időpontja, helye, sérülés leírása, súlyossága, munkaképtelenség időtartama
 • audit, tanácsadás: munkavállaló neve, beosztása, képmása, hangfelvétel (szabálytalanságok, munkavégzés körülményeinek dokumentálása érdekében).
 • Ki férhet hozzá? vezetőség, munkavállalók munkaköri kötelezettségük teljesítéséhez szükséges adatokhoz
 • Adatkezelés időtartama:
 • munka-, és tűzvédelmi oktatás esetén – oktatás végéig, a jelenléti ívet átadja a munkáltatónak, nem kerül megőrzésre
 • munkahelyi balesetek – a baleset dokumentálását, kivizsgálását követően a jegyzőkönyv átadásra kerül a munkáltatónak, nem kerül megőrzésre
 • audit, tanácsadás: a munkáltató és az Adatkezelő között fennálló szerződés megszűnését követő 5 évig

További adatfeldolgozó: a szolgáltatás ellátásában közreműködő alvállalkozók.

10. Alvállalkozókkal megkötött szerződésen alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel oktatási tevékenység, tanácsadói feladatok ellátására szerződést kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, lakóhely, nyilvántartási száma, születési helye, ideje, adószáma, bankszámlaszáma, cég esetén a kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, lakcíme

Ki férhet hozzá? vezetőség

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú, és elektronikus.

11. Egyéb szerződések alapuló adatkezelés

Adatkezelés célja: szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi személy természetes személy képviselőinek kapcsolattartói adatai esetén jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

Jogos érdek: Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő a kapcsolattartáshoz feltétlenül szükséges adatokat kezeli, és kizárólag a jogos érdek megvalósulása céljából, mely más módon nem biztosítható.

Érintettek kategóriái: az Adatkezelővel szerződést (vállalkozási, megbízási, bérleti stb.) kötő üzleti partnerek, és azok kapcsolattartói

Kezelt adatok köre: név, székhely, nyilvántartási szám, cégjegyzék száma, adószáma, kapcsolattartó neve, email címe, telefonszáma, bankszámlaszáma

Ki férhet hozzá? vezetőség

Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 év.

Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud szerződést kötni az Adatkezelővel.

Adatkezelés módja: papíralapú, és elektronikus.

12. Számla kiállítása

Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése

Érintettek kategóriái: workshopon, szakmai képzésen résztvevők

Kezelt adatok köre: számlázási név, cím, fizetési mód, dátum, képzés megnevezése, díja

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség

Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kaphat névre szóló számlát.

Adatkezelés módja: papíralapú, online

13. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7).

Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő, fogyasztónak minősülő ügyfél

Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása

Ki férhet hozzá az Adatkezelő szervezetén belül? vezetőség

Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. Adattovábbítás: Nincs.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Adatkezelés módja: papíralapú.

14. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja: tájékoztatás a kedvezményekről, újonnan induló workshopokról, képzésekről, szolgáltatásokról

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A hozzájárulását checkboxok kipipálásával a jelentkezés, ajánatkérés leadásakor adhatja meg. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben, vagy leiratkozhat a hírlevélben szereplő link segítségével. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 14.3. pont).

Érintettek kategóriái: hírlevél küldéséhez hozzájáruló ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím

Ki férhet hozzá? vezetőség.

Adatkezelés időtartama: Az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig.

Adattovábbítás: Tárhelyszolgáltató. Hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője: Mailchimp.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem kap hírlevelet az aktuális kedvezményekről, újonnan elérhető képzésekről, szolgáltatásokról.

15. Kapcsolatfelvétel e-mailen/Facebook oldalon keresztül

Adatkezelés célja: tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, feltett kérdés megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

A Facebookon történő üzenetküldés esetén az Érintett az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Facebook profiljában megadott, nyilvános személyes adatait (név, profilkép) megismerje. E-mailben történő üzenetküldés esetén az üzenet elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az e-mailben szereplő személyes adatait az Adatkezelő megismerje. A hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja e-mailben, vagy papír alapú kérelemben. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatai törlésre kerülnek (ld.: 17.3. pont).

Érintettek kategóriái: üzenetet küldő ügyfelek

Kezelt adatok köre: név, email cím, tárgy, üzenet, Facebook profilban szereplő nyilvános adatok

Ki férhet hozzá? vezetőség.

Adatkezelés időtartama: A válaszüzenet elküldését követő 30 napon belül az üzenetek törlésre kerülnek (kivéve, ha egyéb adatkezelési cél is fennáll).

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud kérdést feltenni Facebookon/e-mailen keresztül.

Adatkezelés módja: elektronikus.

16. Elégedettségmérés

A tanfolyamok befejezésekor a tanfolyamban résztvevők anonim elégedettségi kérdőívet tölthetnek ki, melyben kifejezik véleményüket, elégedettségüket a tanfolyami oktatással, oktatókkal kapcsolatban. A beküldött pontszámokból a személyazonosítás nem lehetséges, az semmilyen módon nem kapcsolható össze a tanfolyami résztvevőkkel.

17. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére.

Az Adatkezelő a Honlap látogatása során az alábbi sütiket alkalmazza, melyek célja a Honlap funkcionalitásának biztosítása, vagy anonim statisztikai adatok gyűjtése:

Munkameneti süti

A munkamenet sütik weboldalunk zavartalan használatát, az aloldalakhoz és alapfunkciókhoz való hozzáférést teszik lehetővé, illetve a fokozott biztonsággal ellátott aloldalak is ezek segítségével érhetők el. A Weboldal ezen sütik nélkül nem tudna megfelelően működni. A böngészés befejezésekor ezek automatikusan törlésre kerülnek.

Oldal használatát segítő süti

Az Adatkezelő ezen sütik segítségével tudja kényelmesebbé tenni az oldalon történő böngészést. Többek közt megadott adatokat (mint név, email cím), honlappal kapcsolatos döntések elmentését teszik lehetővé. Csak a meglátogatott oldalra érvényesek a sütik.

Statisztikai süti

Ezek a sütik segíti az Adatkezelőt a Weboldal fejlesztésében. Névtelen formában gyűjt adatokat a weboldal használatát illetően, mint pl. melyek a leglátogatottabb oldalak, mely funkciókat használják legtöbben, mik szorulnak fejlesztésre. Személyes információkat nem tartalmaz.

Marketing süti

A látogatók weboldal-tevékenységének követésére használja az Adatkezelő. Szintén névtelen, a felhasználó beazonosítására alkalmatlan süti, azonban segít, hogy minél relevánsabb és személyre szabottabb ajánlattal és számára érdekes tartalommal találkozzon az oldal látogatója. Külső szolgáltatók sütiről további információ az alábbi linkre kattintva olvasható:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Süti neve Ki helyezi el? Élettartama Funkció

wp-settings-1 http://zsoterkft.com 1 év Ez a cookie a weboldal beállításait tárolja.

wp-settings-time-1 http://zsoterkft.com 1 év Ez a cookie a weboldal időzónáját, és pontos idejét tárolja.

pll_language http://zsoterkft.com 6 hét Ez a cookie a kiválasztott nyelvet tárolja.

PHPSESSID http://zsoterkft.com 1 nap A süti felhasználásával lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó ki nem jelentkezik.

popup_cookie_5 http://zsoterkft.com 1 év

Cookie nyilatkozat elfogadásának tényét tárolja abban az esetben ha az elfogadás megvalósult. Ez a süti 1 év után törlődik automatikusan.

A fenti sütik alkalmazásának célja az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitika készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével, valamint a Honlap egyes funkcióinak használatát biztosítják. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. A Weboldalra látogatók a felugró oldalsávon engedélyezhetik az Adatkezelő részére az oldal egyes funkcióinak biztosítására, a felhasználói élmény fokozására, statisztikai adatgyűjtés céljára szolgáló sütik használatát, és egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez.

A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja. A funkcionális cookie-k letiltása esetén a Honlap egyes funkció nem, vagy korlátozottan érhetők el. A cookie-k letiltásához segítséget az alábbi linkeken talál:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

18. Az értintettek jogai

18.1. Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap). Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 20. pont tartalmazza.

A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

18.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül a kérelem jogosságát megvizsgálja, írásban tájékoztatja az Érintettet a kérelem teljesítéséről, vagy amennyiben a kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt.

A kérelmet a 20. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

18.3. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

Az Adatkezelő nem köteles törölni a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A kérelmet a 19. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

18.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A kérelmet a 20. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

18.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton), és az adatkezelés automatizált módon történik.

A kérelmet a 20. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.

18.6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 20. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

19. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Panaszt tehet abban az esetben is, amikor Adatkezelő az Érintett megkeresésére a jogszabályban vagy a jelen tájékoztatóban rögzített időn belül nem válaszol, személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

20. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

Email: kepzes@zsoterkft.com
Postai cím: 2120 Dunakeszi, Folyam utca 18/A.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 25 napon belül teljesíti a kérelmet, és erről írásban tájékoztatja az Érintettet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. A kérelmek megválaszolása az ügyvezető feladata.

Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

21. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze a 14. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. Az tájékoztatás tartalmazza annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése, az Érintettek tájékoztatása, NAIH felé történő bejelentése iránt az ügyvezető intézkedik, valamint megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket.

22. Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása

Az Érintettek a jelentkezés leadásával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

Hatályos: 2023.02.01-től.